Wynagrodzenia dla pracowników niektórych jednostek budżetowych działających w ochronie zdrowia

0

Z dniem 9 czerwca br. wchodzą w życie zmiany do przepisów wykonawczych określających m.in. wysokość zasadniczych wynagrodzeń wypłacanych pracownikom niektórych jednostek budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Powyższa zmiana odnosi się do treści rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2241, z późn. zm.). Rozp. nowelizujące zostało wydane przez MRPIPS dnia 20 maja 2020 r., a następnie opublikowane w Dz.U. z dnia 25 maja br. pod pozycją 924.

W ramach noweli zmieniono brzmienie załącznika nr 1 rozp. MPIPS z dnia 30  kwietnia 2008 r. (załącznik do rozp. MRPIPS z dnia 20 maja 2020 r.). Celem tej modyfikacji jest aktualizacja miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników określonych podmiotów działających w ochronie zdrowia, w szczególności dostosowanie tych stawek do przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Załącznik nr 1 do rozp. z dnia 30 kwietnia 2008 r. obejmuje:

  • tabelę nr 1 – określającą miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 cyt. rozp., z wyłączeniem Centrum Systemów Informacyjnych ochrony zdrowia,
  • tabelę nr 2 – w której określono miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych ochrony zdrowia.

W tabeli nr 1 jest odniesienie do jednostek wskazanych w § 1 ust. 1 rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. Należy wyjaśnić, że chodzi w tym przypadku o:

  • państwowe jednostki budżetowe działające w ochronie zdrowia utworzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

Stawki ustalone w tych tabelach zostały zwaloryzowane w sposób, o którym była powyżej mowa.

W § 2 rozp. zmieniającego zawarto ważne zastrzeżenie, mianowicie miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone według nowych przepisów mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Maciej Ofierski