Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu

3

Nowelizacja z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043), która wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r., wprowadza zmiany w przepisach k.p. określających zasady wydawania świadectwa pracy oraz występowania z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie tego dokumentu.

W ramach wspomnianej noweli nadano nowe brzmienie § 1 w art. 97 k.p. W przepisie tym doprecyzowano, że pracodawca – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (w dotychczasowym zapisie jest mowa o tym, że pracodawca dokonuje tej czynności niezwłocznie). Pracodawca nie musi jednak wydawać świadectwa pracy, jeżeli zamierza ze wspomnianym pracownikiem nawiązać kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Dodano jednocześnie zastrzeżenie, zgodnie z którym w przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe w dniu ustania stosunku pracy, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Poprzez zmianę w art. 97 § 21 k.p. wydłużono okres, w jakim pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Przepisy obowiązujące do dnia 6 września 2019 r. przewidują 7-dniowy termin, licząc od otrzymania świadectwa pracy, zaś po noweli okres ten wynosić będzie 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Jest to jak najbardziej słuszna korekta legislacyjna, bowiem obecny 7-dniowy termin często jest zbyt krótkim okresem, w związku z czym zdarza się, iż nieprawidłowości w świadectwie pracy są ujawniane później, co w zasadzie wyklucza możliwość sprostowania omawianego dokumentu w postępowaniu sądowym. Przedłużono także – również z 7 do 14 dni – termin wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Procedura sądowa jest przewidziana w razie nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku pracownika w sprawie sprostowania świadectwa pracy.

Nowelizując brzmienie art. 97 § 21 k.p., sprecyzowano ponadto, że w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania tego dokumentu wnosi się do sądu pracy.

Maciej Ofierski