Zwolnienie od pracy pracownika – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy bez?

202

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy?

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

 1. Zwolnienie od pracy pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.
 2. Zwolnienie od pracy w związku z badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi.
 3. Zwolnienie pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu.
 4. Zwolnienie pracownika będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.
 5. Zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew.
 6. Zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny.

Zwolnienie bez zachowania prawa do wynagrodzenia

We wskazanych poniżej przypadkach pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

 1. Zwolnienie od pracy w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony.
 2. Zwolnienie od pracy w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed organem administracji publicznej.
 3. Zwolnienie od pracy w związku wykonywaniem przez pracownika czynności biegłego.
 4. Zwolnienie od pracy w związku z postępowaniem prowadzonym przez NIK.
 5. Zwolnienie pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze.
 6. Zwolnienie pracownika na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Klaudia Utkowska